ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์
Dr.SIAM LAWAWIROJWONG

ตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing & GIS
 • Image Classification
 • Spatial Analysis and Modeling
 • Geo-simulation/Geo-computation
 • Spatial Data Uncertainty
 • GIS Programming


ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. (Remote Sensing and GIS), Michigan State University, USA
 • M.Sc. (Information Management on Environments and Resources), Mahidol University
 • B.Sc. (Environmental Science and Technology), Mahidol University


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Lawawirojwon S. (2013). Soft supervised self-organizing mapping (3SOM) for improving landcover classification with MODIS time-series. (Order No. 3591575, Michigan State University). ProQuest Dissertations and Theses, 181. Retrieved.
 • Lawawirojwong S., Qi J. and Suepa T. (2013) Supervised Self-Organizing Map withclassification uncertainty. Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics), 2013 SecondInternational Conference on 12-16 Aug. 2013, pp.56-60. doi: 10.1109/Argo-Geoinformatics.2013.6621879.
 • Suepa T., Qi J. and Lawawirojwong S. (2013) Integrations remote sensing mapping with theenvironmental model to quantify emissions from rice paddies in Thailand. Agro-Geoinformatics (Agro-Geoinformatics), 2013 Second International Conference on 12-16 Aug.2013. doi: 10.1109/Argo-Geoinformatics.2013.6621876
 • Lawawirojwong S., Cornwell P., Weng J., Qi J. and Suepa T. (2012) Developmental Networkswith Classification Uncertainty. Proceeding of 2012 BMI the First International Conference onBrain-Mind: on CD-ROM.
 • Suepa T., Qi J. and Lawawirojwong S. (2013) Satellite Time-series Data for VegetationPhenology Detection in Southeast Asia. Proceeding of 2010 Association of AmericanGeographers Annual Meeting (AAG): on CD-ROM.
 • Varnakovida P. and Lawawirojwong S., (2007) Wetland Restoration Land Cover ChangesUsing Remote Sensing, GIS, and Landscape Metrics. Journal of Remote Sensing and GISAssociation of Thailand, 8(3), 1-7.
 • Nipithwittaya S., Vaiphasa, C., Dowreang, D., Rungsipanich, A., Lawawirojwong, S., Anan, T.(2006). Advanced Remote Sensing Techniques for Detecting Degraded Tropical Forests.Proceedings of International Conference on Space Technology & Geo-Informatics 2006: onCD-ROM.
 • Lawawirojwong S. and Polngam S. (2005) Application of Forest Monitoring in NationalConservation Forest using Geo-Informatics Technology, Case Study: The Left Bank of HuaiTong Waet Forest, Ubon Ratchathani Province. Journal of Remote Sensing and GISAssociation of Thailand, 6(3), 1-7.
 • Lawawirojwong S., Pattanakiat S. and Navanugraha C. (2002) Expert Classification for LandCover Mapping of Bang-Pakong Watershed. Journal of Remote Sensing and GIS Associationof Thailand, 3(2), 13-19.
 • ระบบการติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุบนผิวทะเล

บริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักการจำแนกประเภทข้อมูลดาวเทียม
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลอง GIS
 • วิทยากร หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศ และภูมิสารสนเทศ สทอภ.
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างแบบจำลองขั้นสูงในระบบสารสนเทศภุมิศาสตร์ ณ อาคารสถาบัน วิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. (บางเขน)
 • วิทยากรในการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ บรรยายเรื่อง“หลักการพื้นฐานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม” และปฏิบัติการเรื่อง “การ ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยมลพิษทางอากาศด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์”
 • วิทยากรบรรยายโครงการ EBA Thailand Fieldwork 2016 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษสอน หัวข้อ SPATIAL ANALYSIS I : DISEASE CLUSTERING, SPATIAL ANALYSIS II, GIS EXERCISE III : IDENTIFY DISEASE CLUSTERING, STUDENT PRESENTATION ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลจากระยะไกล และการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พิเศษ วิชานวัตกรรมและเกษตรความแม่นยำสูง (Innovation and Agriculture) ระหว่างเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2559 ณ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • กรรมการสอบจบโครงงานเรื่อง การประเมินอายุข้าวโดยใช้ดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณจากภาพถ่าย ดาวเทียมระบบโมดีส ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • เข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง GIS กับ การพัฒนาและการใช้งาน GIS ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ จ. ชลบุรี
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร CU-GISTDA Fieldwork on Big Data for Disaster Management ณ ห้องฝึกอบรม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี
 • อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง การแยกส่วนถนนทางความหมายออกจากภาพถ่าย ระยะไกลโดยใช้โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนอลเชิงลึกและตัวชี้วัดภูมิทัศน์ นิสิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ การวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ : หลักการจำแนก ประเภทข้อมูลแบบไม่กำกับและหลักการจำแนกประเภทข้อมูลแบบกำกับ
 • อาจารย์พิเศษ วิชา IAM 3202 นวัตกรรมและเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Innovation and Precision Agricuture) ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่กับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ณ คณะ วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์พิเศษบรรยาย หัวข้อ Remote Sensing Data : Satellite,NDVI ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “การจัดทำแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Modeling and Applications)” ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ.
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร แบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ณ สทอภ. บางเขน
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนาดใหญ่กับข้อมูลภูมิสารสนเทศ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ณ สำนักงานหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
 • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมสอบ Proposal ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการการสอบ Qualifying Examination Committee ของ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ คณะ เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรในการฝึกอบรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้พบกูรูด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม" ครั้งที่ 9 เรื่อง เทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานกลาง กฟผ.
 • ทำวิจัยร่วม ใน โครงการบูรณาการข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) ของ ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงรุก ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง "เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลระยะไกล" ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเข้าร่วมสอบ Proposal ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ภาคอินเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและระบบสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ในวิชา สวทบ 534 ชื่อวิชา เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล