ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นางสาวจิรัติวัล เครือศิลป์
Ms.JIRATIWAN KRUASILP

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing
 • Crop Monitoring
 • Public Health


ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. candidate in Cartography and Geographical Information Systems,
  Institute of Remote Sensing and Digital Earth (RADI), Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing, China
 • M.A. (Geography), Chulalongkorn University, Thailand
  Thesis topic "Geographic information system for determining dengue fever risk areas in Changwat Nakhon Ratchasima"


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Kruasilp, J, and Wu, B. 2014. “Evaluation of Radarsat-2 and Cosmo-SkyMed SAR Time-seriesdata for rice classification and biomass” In Proceeding of ESA-MOST Dragon Cooperation 2014Dragon 3 Mid-term results symposium, Chengdu, China, May 2014.
 • Kruasilp, J, Prakobya. A, Chitpaiboon, C. Wu, B. and Meng, J. 2013. “The fusion of THAICHOT, Xand C-band Synthetic Aperture RADAR imagery for estimating grain yield” In Proceeding of IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS 2013). Melbourne,Australia, July 2013.
 • Kruasilp, J, and Wu, B. 2013. “Estimating Harvest Index and aboveground biomass in rice growth” In Proceeding of 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment;ISRSE. Beijing, China, April 2013.
 • Kruasilp, J, and Rungsipanich, A. 2010. “Evaluation of Cassava plantation area using Rule-based classification of multi-temporal satellite imagery”. In Proceeding of 31st Asian Conference Asian Conference on Remote Sensing. Hanoi, Vietnam, November 2010.
 • Rungsipanich, A, and Kruasilp, J. 2008. "Geographic information system and remote sensing fordetermining dengue fever risk areas in Thailand". In Proceeding of 29th Asian Conference Asian Conference on Remote Sensing. Colombo, Sri Lanka, November 2008

บริการวิชาการ
 • Topic “Application of Remote Sensing and Geoinformatic Data on Epidemiology”. Staff ofBureau of Occupational and Environmental Diseases, Department of Disease Control, Ministryof Public Health.
 • Topic “Advance Remote Sensing: Object based image analysis” at Geo-Informatics andSpace Technology Development Agency (Public Organization), Ministry of Science andTechnology.
 • Topic “Remote sensing technology in environmental management”. UndergraduateStudent, Department of geography, Faculty of Arts, Chulalongkorn University.
 • อาจารย์พิเศษ วิชา ภม.435 การสำรวจระยะไกลไมโครเวฟ หัวข้อเรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูล SAR กับงานด้านการเกษตร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต