ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นางสาวดรุณี พรมโชติ
Ms.DARUNEE PROMCHOT

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
  • GNSS Network RTK
  • Continuously Operation Reference Stations (CORS)
  • GNSS application on Atmospheric Water Vapor


ประวัติการศึกษา
  • Master degree of Space Technology Application (GNSS), Beihang University 2015
  • Bachelor degree of Science and Technology (Rural technology), Thammasat University 2005


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

-


บริการวิชาการ

-