ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นายกฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล
Mr.KRIDSAKRON AUYNIRUNDRONKOOL

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing
 • GIS


ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. Candidate in Cartography and Geographic Information Systems,State Key Laboratory of Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (LIESMARS), China,
 • M.Sc. (Geography), Kasetsart University
 • B.Sc. (Geography), Burapha University


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Flood detection and mapping of the Thailand Central plain using RADARSAT and MODIS under asensor web environment, 2012.
 • Application of Geographic Information System for Opium Cultivation Risk Area Analysis for posterpresentation in 25 th Asian Conference on Remote Sensing, 2004
 • Chang of Land Use on Both Sides of Kaset-Nawamin Highway Study area at Kaset-Nawamin Road, 2004

บริการวิชาการ
 • วิทยากร หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการพัฒนางานวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิจัย”
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อหลักการวิเคราะห์และแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียมด้วยสายตา ในการฝึกอบรมหลักสูตรการประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล ณ ห้องฝึกอบรม สทอภ. บางเขน
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “การจัดทำแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Modeling andApplications)”
  ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ.
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร แบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
  ณ สทอภ.บางเขน