ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า
Dr.SITTHISAK MOUKOMLA

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing of Environment
 • Surface Energy Balance
 • Water Balance, Evaporation
 • Evapotranspiration
 • Soil Moisture
 • Net Basin Supply
 • Hydrometeorology
 • Hydroclimatology
 • Climate Change


ประวัติการศึกษา
 • University of Colorado Boulder, Colorado, USA
  Ph.D. (Geography), Department of Geography Graduate Certificate in Remote Sensing, Department of Aerospace Engineering
  Dissertation: The Estimation of the Surface Energy Balance of the North American Laurentian
  Great Lakes Using Satellite Remote Sensing and MERRA Reanalysis
 • Kasetsart University Bangkok, Thailand
  Master of Science (Forestry), Department of Conservation (Watershed Management Program),
  Faculty of Forestry, November 2002.
  Thesis: Effect of Thinning On Soil and Water Loses in Exotic Tree Plantations at Royal Angkhang Agriculture Station, Chiang Mai Province.
 • Thaksin University Songkhla, Thailand
  Bachelor of Science, Department of Geography, Faculty of Humanity and Social Science, April 1999


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Moukomla, Sitthisak, and Peter D. Blanken. "The Estimation of the North American Great LakesTurbulent Fluxes Using Satellite Remote Sensing and MERRA Reanalysis Data." Remote Sensing 9.2(2017): 141.
 • Moukomla, Sitthisak, and Peter D. Blanken. "Remote Sensing of the North American LaurentianGreat Lakes’ Surface Temperature." Remote Sensing 8.4 (2016): 286.
 • Moukomla, Sitthisak, and Peter D. Blanken. "Estimating the Great Lakes net basin supply usingsatellite remote sensing and MERRA reanalysis: implications for the Great Lakes water levelfluctuations." SPIE Remote Sensing. International Society for Optics and Photonics, 2016.
 • Moukomla, Sitthisak. "The estimation of the surface energy balance of the North AmericanLaurentian Great Lakes using satellite remote sensing and MERRA reanalysis." (2015).
 • Moukomla, S. 2006. Use of GIS to Find the Risk Area of Leptospirosis, Nakornratchasrima, Thailand. Proceedings of 27th Asian Conference on Remote Sensing. Ulaanbaatar, Mongolia.
 • Moukomla, S. 2006. GISTDA Rapid Responded to Tsunami. Proceedings of 1st International Conference on the Mitigation of Natural Disasters in the Tsunami Affected Coastal Regions of Tropical Asia, Phuket, Thailand
 • Moukomla, S. 2004. Monitoring of Cadmium Contamination on Land by Using Integrated SpatialData Technique in Mea Taw Watershed Tak Province Thailand; Proceedings of 25th AsianConference on Remote Sensing Volume 2. Chiang Mai, Thailand. pp 1006-1011
 • Moukomla, S. 2004. Rapid Response Spatial Information System: Avian Influenza in Thailand.Proceedings of MAP-ASIA 2004. Beijing, China. pp 108.

บริการวิชาการ
 • เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ท่องเที่ยววิถีไทย ณ หมู่เรือนไทย ศูนย์เผยแพร่และประสานงานสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Avanced Data Management และหัวข้อ ImageEnhancement/Mosaicking/Subsetting ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Productionin the Mekong Sub-region ณ ห้องฝึกอบรม อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยาน รังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี
 • บรรยาย หัวข้อ "เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลระยะไกล" ณ โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย