ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นายศุภชัย สกาวแสง
Mr.SUPACHAI SKAWSANG

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Spatial Analysis
 • Remote Sensing Based Time Series Analysis


ประวัติการศึกษา
 • PhD. Candidate in Remote Sensing and GIS
  School of Engineering and Technology, Asian Institute of Technology, Pathumthani, Thailand
  Dissertation: “Remote Sensing and GIS for Brown Planthopper Monitoring and Prediction”
 • Master of Science, Appropriate Technology for Resources and Environment development,
  Faculty of Environments and Resources Studies, Mahidol University, Nakornprathom, Thailand
  Thesis: The Application of Geographic Information System and Remote Sensing to The Distribution of Earthworms in Ong Chu-Na SuanSubwatershedSrisawasdiDistrict Kanchanaburi Province, Thailand
 • Bachelor of Science (Horticulture)
  Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • The Application of Geographic Information System and Remote Sensing to The Distribution of Earthwormsin Ong Chu-Na SuanSubwatershedSrisawasdi District Kanchanaburi Province, Thailand” CharlieNavanugraha, SuraPattanakiat Supachai Skawsang, Proceeding of National Conference on Mapping andGeo-Informatics, Thailand. 2003. 566-573p.

บริการวิชาการ
 • อาจารย์พิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รายวิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 1 รหัสวิชา 4063504 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • อาจารย์พิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรภาควิชาภูมิศาสตร์ รายวิชา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รหัสวิชา 0107209 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ดาวเทียมสำรวจโลกและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geo-Informatics and Earth Observation Satellite) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยากรในการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ ของ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ บรรยายปฏิบัติการเรื่อง
 1. ข้อมูลและฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 2. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
 3. การนำเข้าและการสร้างฐานข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
 1. บรรยายพิเศษเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) เพื่อยุคใหม่ของการเกษตร
 2. วิพากย์โครงการวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน
 • กรรมการสอบการนำเสนอโครงงาน เรื่อง การประเมินอายุข้าวโดยใช้ดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบโมดีส ของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ Practical : Data Search, Selection and Acquisition และ หัวข้อ Practical : DataImport,Data View,Metadata ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี
 • วิทยากรบรรยายหลักสูตร CU-GISTDA Fieldwork on Big Data for Disaster Management ณ ห้องฝึกอบรมอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี
 • วิทยากรบรรยาย หลักสูตร “การจัดทำแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Modeling andApplications)” ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ.
 • วิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร แบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ณ สทอภ. บางเขน