ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นางสาวกาญจนา เกิดกุรัง
Ms.KANJANA KOEDKURANG

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ

 

 • Image Classification
 • RS & GISImage
 • Image Processing


ประวัติการศึกษา
 • Ph.D. candidate in Space Technology Applications
  Faculty of Astronautics (Space Technology Applications), Beihang University, Beijing, China
  Dissertation: “Research on Coastal Bathymetry by Multispectral Remote Sensing Imagery”
 • Master of Science (M.Sci. in Space Technology Applications)
  Beihang University, Beijing, China
  Thesis : “Statistic Classification for Para rubber and Oil palm plantation by LANDSAT data”
 • Bachelor of Science (B.Sci. in Geography)
  Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University Chonburi, Thailand


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Koedkurang, Kanjana, and Xiaoguang Cao. "Coastal bathymetry estimation using regressionfunction by WorldView-2 imagery." International Conference on Intelligent Earth Observing and Applications. International Society for Optics and Photonics, 2015.
 • K. Koedkurang, P. Phetprayoon, P. Aphaphant (2005): Application of Remote Sensing and GIS for Tsunami Warning System. Proceedings of 26th Asian Conference on Remote Sensing.

บริการวิชาการ
 • ผู้แทนสำรองคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล