ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นายธนากร สงวนตระกูล
Mr.THANAKORN SANGUANTRAKOOL

ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing & GIS
 • Cartography & Map Design
 • Satellite Image and Aerial Photo Interpretation
 • Satellite Imagery Enhancement
 • Web Design: Web Map Service & Mobile Application
 • Project Based & Project Manager


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ม.บูรพา พ.ศ.2533
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร GIS & RS สถาบัน ENSG ปารีส ฝรั่งเศส พ.ศ. 2549


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • Geo-informatics Technology for Agriculture Effectiveness and Efficiency Management in Thailand, Proceeding of the 2013 United Nations/ Pakistan International Workshop onIntegrated Use of Space Technology for Food and Water Security Islamabed, Pakistan
 • Monitoring of mangroves in Trang Province, South of Thailand by Using Multi-temporal Landsat-5 TM, SPOT-5 and ALOS Data, Proceeding of the First Joint PI Symposium of ALOS Data Nodes For ALOS Science Program Kyoto, Japan
 • Tsunami Disasters Monitoring in Thailand by Using Geo-Informatics Technology, Proceeding of the 2005 26th ACRS 2005 Hanoi, Vietnam

บริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยาย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และ GIS ต่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ณ ศูนย์การค้าส่งอู้ฟู่ อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
 • วิทยากร กิจกรรมอบรมพัฒนาองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว” ณ โรงแรม มารวย การ์เด้นท์