ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

นายเจษฏา เกิดศรีเล็ก
Mr.JEDSADA KERDSRILEK

ตำแหน่ง วิศวกร

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Remote Sensing
 • Photogrametry
 • Cartography, GIS
 • GNSS


ประวัติการศึกษา
 • Doctor of Philosophy (PhD. in Geography) On the writing process Physical Geography and Environmental Change
  Department of Environmental Sciences University of Basel, Switzerland
  Dissertation: Development of optimum distances for rice field area to nearest mill market and farmer profitability by using GIS
 • Master of Engineering (M.Eng. in Geomatics Engineering) Geomatics Engineering and Planning
  Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering ETH Zürich (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland
  Thesis: The Application of Airborne Remote Sensing in the Forest. (Comparison of ADS, UAV and LiDAR)
 • Master of Engineering (M.Eng. in Survey Engineering)
  Faculty of Engineering, Department of Survey Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
  Thesis: Generalization for Digital Mapping
 • Bachelor of Engineering (B.Eng. in Civil Engineering)
  Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • The Application of Airborne Remote Sensing in the Forest (Comparison of ADS, UAV and LiDAR), MasterThesis, Institute of Geodesy and Photogrammetry (IGP), ETH Zurich, 2010.
 • The Comparison of DSM generation from ALOS Prism and PALSAR, Photogrammetry Laboratory, AutumnSemester 2009, ETH Zurich.
 • DSM to DTM generation from LiDAR data, Semester Project, Spring Semester 2009, ETH Zurich.
 • Jedsada, K., Boonchop, B. 2006, “ALOS Calibrate and Validate,” 5-6th ALOS Calibrate and ValidateMeeting, September 18-23, 2006 at Central Hotel, Organizing by Japan Aero Space Agency, Tokyo, JAPAN.
 • Jedsada, K., Chanchai, P. 2004, “IKONOS High Resolution Imagery Evaluation,” ASIA Conference on RemoteSensing, at Sheraton Hotel, Organizing by Geo-Informatics and Space Technology Development Agency,Chiagn mai, THAILAND.
 • Jedsada, K., Banjerd, P. 2002, “Generlization of Mapping in GIS,” 19th Annual GIS conference, at CentralHotel, Organizing by Ministry of Science and Environment Technology of Thailand, Bangkok , THAILAND.

บริการวิชาการ
 • อาจารย์พิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รายวิชา Survey Engineering 1 เรื่องการประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับงานสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • อาจารย์พิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ รายวิชา Survey Engineering 1 การแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม และการประยุกต์ใช้ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง การรับรู้ระยะไกลและการประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์