ประวัตินักวิจัย < ย้อนกลับ

ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ
Dr.WARINTHORN KIADTIKORNTHAWEEYOT

ตำแหน่ง วิศวกร

สังกัด สถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA Academy)

สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • Image Processing
 • Image Segmentation
 • Cubesat Technology and Design
 • Satellite Design
 • Management


ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี BEng of Electronic 2002 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2545)
  Thesis : Building automatic detection
 • ปริญญาโท MEng of Electronic and communication 2004 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
  Thisis : Genertic algorithm for cobinatorial obtimization problem on hardware implementation
 • ปริญญาเอก PhD of Engineering 2015 University of Southampton (2558)
  Thesis : On-Board computer for cubesat technology


ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
 • W. Kiadtikornthaweeyot and A. Tatnall, (2013), “Alternative Image Compression for Cubesat”,5th European Cubesat Symposium, 3-5 June 2013, Royal Military Academy, Brussels, Belgium.
 • W. Kiadtikornthaweeyot and A. Tatnall, (2012), “Adaptive Image Compression For Cubesats”,In 4s Symposium (Small Satellite Systems & Services Symposium), 4-8 June 2012, Portoroz,Slovenia.
 • W. Kiadtikornthaweeyot and A. Tatnall, (2011), “A highly efficient image compression systemfor a picosatellite”, 28th ISTS (The 28th International Symposium on Space Technology andScience), 5-12 June 2011, Okinawa, Japan.
 • W. Kiadtikornthaweeyot and A. Tatnall, (2010), “Cubesat Satellite Telemetry, Telecommand,Data Handling and Processing”, 5th ESA International Workshop on Tracking, Telemetry andCommand Systems for Space Applications, 21-23 September 2010, ESTEC, Noordwijk, The Netherlands.
 • W. Kiadtikornthaweeyot and A. Tatnall, (2015), “Automatic detection of a region of interest ina satellite image”, 36th Asian Conference on Remote Sensing 2015 (ACRS2015) 19-23 October2015, Quezon city, Metro Manila Philippines.

บริการวิชาการ

-