ประวัตินักวิจัย

ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์

นักวิจัยชำนาญการ

ดร.ทิพวรรณ วันวิเวก

นักวิจัยชำนาญการ

ดร.ชยพล อินอาน

นักวิจัย

ดร.ภานุ เศรษฐเสถียร

นักวิจัย

ดร.ศุภัชชา ชัยเมธานันท์

นักวิจัย

ดร.ดิชพงษ์ ภูมิเกียรติศักดิ์

นักวิจัย

ดร.สิทธิพร ชาญนำสิน

นักวิจัย

ดร.วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ

วิศวกร

ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู

วิศวกร

นายเจษฏา เกิดศรีเล็ก

วิศวกร

นายธนากร สงวนตระกูล

นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ

นางสาวกาญจนา เกิดกุรัง

นักภูมิสารสนเทศชำนาญการ

นายศุภชัย สกาวแสง

นักภูมิสารสนเทศ

ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า

นักภูมิสารสนเทศ

นายกฤษกร อุ้ยนิรันดรกุล

นักภูมิสารสนเทศ

นางสาวดรุณี พรมโชติ

นักภูมิสารสนเทศ

นางสาวจิรัติวัล เครือศิลป์

นักภูมิสารสนเทศ

นายปฏิเวธ เฉลิมพงษ์

นักภูมิสารสนเทศ

ดร.ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

นักภูมิสารสนเทศ

ดร.พิสุทธิ นาคหมื่นไวย

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ