ข่าวสาารและกิจกรรม < ย้อนกลับ

              ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้มีบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในระดับปริญญาเอกเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย และการได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของ สทอภ. ตลอดจนความร่วมมือด้านการ วิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สทอภ. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ทุนวิจัยของ สกว. ภายใต้ คปก. และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านภูมิสารสนเทศของ สทอภ. เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรในระดับปริญญาเอก ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยด้าน ภูมิสารสนเทศ และระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม สกว. และ สทอภ.  


สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายละเอียดงบประมาณสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับงบการวิจัยโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.)
ได้ตาม Link ด้านล่าง นี้

 

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1cd9uG6wu5_ZzsTFbDXt_Kx4bx8o9Iv12/view?usp=sharing

 

พร้อมแนบแบบฟอร์มที่ได้สมัครผ่านระบบรับทุน คปก.  และส่งมาที่ E-Mail:     research@gistda.or.th
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

รายละเอียด โจทย์วิจัย (เพิ่มเติม)

 

1.ระบบวางแผนและหลบเลี่ยงอัตโนมัติของดาวเทียมแบบกลุ่ม

คลิกที่         https://drive.google.com/file/d/1VS_kgoiYht5XPaaPopnHGTKtlAjs12WB/view?usp=sharing

 

2.การพัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาของอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูง

คลิกที่         https://drive.google.com/file/d/1w1bUm0ZlwqbuopDSSnhAcszxuKdVIxNg/view?usp=sharing

 

3.การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ในด้านต่าง ๆ

คลิกที่         https://drive.google.com/file/d/1Su-i8tc5r1tc0AzO3Nk5WXjigjVu8VIg/view?usp=sharing

 

4.การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพช่วงคลื่นละเอียดสูง (Hyperspectral remote sensing imagery)   
เพื่อการประเมินระดับปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองในพืช

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1BWmiWQjSZg3H5RvJxbu_5F1xx6mTketh/view?usp=sharing

 

5.การประเมินช่วงการเจริญเติบโตและพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1dZr4Kb-kzmozrfUhfHYbDo-se5A_i8AU/view?usp=sharing

 

6.การประเมินชีพลักษณ์ของพืชจากข้อมูลสำรวจระยะไกลหลายช่วงเวลา และ หลายเซ็นเซอร์

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1J7Kg_6tkI8RfjBLpG1_SQobzvOPVjJjK/view?usp=sharing

 

7.การวิเคราะห์และคาดการณ์ตำแหน่งพื้นที่การตกของฝน ปริมาณน้ำฝน และระยะเวลาการตกของฝน
โดยใช้การบูรณาการเทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีเรดาร์ตรวจอากาศและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ ในการตรวจวัดต่าง ๆ

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1t4pbUrn8Fz8xXLjm20k2wb4SPUJFcqPE/view?usp=sharing

 

8.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1AK6jDeovq-LkJSPWUWWpUiTUCdrU0y-v/view?usp=sharing

 

9.การสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างป่าด้วยเทคโนโลยี LiDAR

คลิกที่           https://drive.google.com/file/d/1OdEOOU8W2d8HG9Vg9c0em_PnOqFR_sEX/view?usp=sharing

 

10.การพัฒนาเครื่องมือรับสัญญาณ GNSS ขนาดเล็ก ต้นทุนต่ำ และมีความแม่นยำสูงด้วยเทคนิค   RTK 
สำหรับใช้ในชุมชน

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1CEV7Xib9mA__Stxt7YH4BNjoODi0BGky/view?usp=sharing

 

11.การพัฒนา Software เพื่อบูรณาการการทำงานของระบบ Ground - Space ร่วมกัน

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1P1siUS9GzfmFqWIhNQZ6-NBOxdDoDvTe/view?usp=sharing

วันที่ของประกาศ : วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561