ข่าวสาารและกิจกรรม < ย้อนกลับ

              ด้วย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้มีบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ โครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในระดับปริญญาเอกเพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัย และการได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของ สทอภ. ตลอดจนความร่วมมือด้านการ วิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สทอภ. เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ทุนวิจัยของ สกว. ภายใต้ คปก. และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านภูมิสารสนเทศของ สทอภ. เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรในระดับปริญญาเอก ให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยด้าน ภูมิสารสนเทศ และระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม สกว. และ สทอภ.  


สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รายละเอียดงบประมาณสนับสนุนเงินทุนการศึกษาสำหรับงบการวิจัยโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.)
ได้ตาม Link ด้านล่าง นี้

 

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1cd9uG6wu5_ZzsTFbDXt_Kx4bx8o9Iv12/view?usp=sharing

 

พร้อมแนบแบบฟอร์มที่ได้สมัครผ่านระบบรับทุน คปก. 
และส่งมาที่ E-Mail:  research@gistda.or.th / cc: Thanchanok@gistda.or.th  
ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

 

รายละเอียด โจทย์วิจัย (เพิ่มเติม)

  1.      EPS frontier research

1.1  Earth Science

1)  Environment/ Natural Resource Management/ Regional Land use and Landcover (LULC)

1.1)      Agriculture

1.2)      Urbanization

1.3)      LULC Interactions (Climate, Water, biodiversity, atmosphere)

1.4)      LULC Models/Products

1.5)      LULC Degradation and Desertification

1.6)      Coastal Zone Management

2)  Climate Change on Agriculture

2.1)       Drought

2.2)       Impact/ Resilience/Adaptation

2.3)       Water Resource

3)  Food Security

3.1)       Rice area and yield prediction

3.2)       Agro – Meteo System

1.2  Space Technology

1)   Orbit and attitude dynamics control

2)   Space mission and orbit design

3)   Interplanetary exploration

4)   Orbit determination

5)   Space debris risk analysis and mitigation

6)   Collision avoidance technique (spacecraft, mobile robot, UAV and another vehicle)

7)   Artificial intelligence for space application

8)   High performance computing technique for space application

คลิกที่         https://drive.google.com/a/gistda.or.th/file/d/1D5Jsjnil0lk3mihCKPczdkOGZhV6Tm-V/view?usp=sharing 
                              (Climate Change on Agriculture)

 คลิกที่         https://drive.google.com/a/gistda.or.th/file/d/1D128Em6wvVAjz1Eb7BBSnbvYu5H9Y4_j/view?usp=sharing

                              (Space Technology)

 

2.      GNSS Application

2.1  GNSS Real - time PPP processing, GNSS Cloud Processing

2.2  Automatic Vehicle

2.3  GNSS Security (Anti - Jamming, Anti - Spoofing)

2.4  GNSS Augmentation, GBAS, SBAS

2.5  GNSS real - time Monitoring (Climate, Disaster, Construction)

2.6   การเชื่อมโยงการระบุตำแหน่งในอาคารกับภายนอกอาคาร

คลิกที่         https://drive.google.com/a/gistda.or.th/file/d/1Cv09ZN_xcKriJUpmn294aZ321O2ZhbJz/view?usp=sharing

 

3. พัฒนาระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS  ขนาดเล็กสำหรับชุมชนแบบความแม่นยำสูงด้วยเทคนิคRTK ของเครื่องรับ GNSS multi frequency (GPS-L1-L2-L5 or BeiDou-B1-B2-B3) ราคาถูก

คลิกที่         https://drive.google.com/file/d/1Su-i8tc5r1tc0AzO3Nk5WXjigjVu8VIg/view?usp=sharing

 

4. การออกแบบและวิเคราะห์ความเสียหายการทดสอบโครงสร้างของอากาศยานไร้คนขับเพดานบินสูงด้วย Finite Element Analysis

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1BWmiWQjSZg3H5RvJxbu_5F1xx6mTketh/view?usp=sharing

 

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการและตรวจจับสิ่งกีดขวางเพื่อสนับสนุนการคมนาคมทางอากาศ

 

6. พัฒนา Software เพื่อการบูรณาการรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ ของระบบ Ground – Space ร่วมกัน

คลิกที่          https://drive.google.com/file/d/1J7Kg_6tkI8RfjBLpG1_SQobzvOPVjJjK/view?usp=sharing

 

7. AIP (Actionable Intelligence Policy)

7.1  Spatially Explicit Land Use Planning Policies Using Agent-Based Model

7.2  Using Multi-Spatial Resolutions Satellite Imagery for Deriving Proxy Measures of Well-being and Economic Status

7.3  Satellite Data Mining and Spatial Reasoning for Discovery of Risk Areas

7.4   Flood Forecasting using GNSS CORS Networks

 

8. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ สทอภ.อื่น ๆ 

วันที่ของประกาศ : วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม 2562