ABOUT


      "...สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง (Unique and Differentiate)
ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
                    เพื่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีทิศทางและยั่งยืน...."
GISTDA ACADEMY

1.ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างฐานความรู้ใหม่
ขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

2.ดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมตามโจทย์
ความต้องการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

3.การให้คำปรึกษาหรือเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในเชิงสาธารณประโยชน์และเชิงพาณิชย์


4.พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

5.พัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

6.บริหารและสร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
ภูมิสารสนเทศอย่างยั่งยืน