"...สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง (Unique and Differentiate)
ในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
                    เพื่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีทิศทางและยั่งยืน...."
Read more >
4 ยุทธศาสตร์ การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

CONTACT US


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)
เลขที่ 120 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และ ชั้น 7 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 0 2141 4444
โทรสาร   0 2143 9586 
E-mail: info@gistda.or.th

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ 033 046 300
โทรสาร   033 046 317

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บางเขน
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 02 561 4504-5
โทรสาร 02 561 4503 
Email: training@gistda.or.th